Jumar Logo

Program NOVÝ PANEL

Program NOVÝ PANEL - dotace na úhradu úroků .

Podmínky a rozsah poskytování dotace na úhradu úroků (dále jen „dotace“) jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 299/2001 Sb.“).

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o:

a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A  přílohy č. 2 programu,

b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A  a B  přílohy č. 2 k programu ,

c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou  minimálně všechny činnosti uvedené v  částech A, B a C   přílohy č. 2  programu,

d) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle  zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov.

Dotace bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci.

 

K žádosti o podporu musí být ke dni jejího podání vždy přiloženo:

a) výpis z katastru nemovitostí,

b) příloha k žádosti vyplněná úvěrující bankou nebo uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o zvýhodněnou záruku za úvěr),

c) uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci na úhradu úroků),

d) stanovisko poradenského a informačního střediska (P.I.S.) k poskytnutí podpory.

 

Podmínky programu: 

Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav domu (dále též „podporovaný úvěr“)

K získání podpory je nutno splnit tyto podmínky:

a) dům musí být na území České republiky,

b) předmětem opravy domu musí být vždy nejméně činnosti  uvedené v části A přílohy č. 2 tohoto programu; to neplatí, jestliže stav  domu provedení těchto oprav prokazatelně nevyžaduje,

c) v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí rozpočtové náklady na financování oprav dle částí A, B, C a D přílohy č. 2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,

d) žádost o podporu musí být podána :

- před zahájením stavebních prací,

před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky)

 

Středisko vydá stanovisko (P.I.S.) poté, co mu příjemce podpory předloží:

a) projektovou dokumentaci navrhované opravy domu,

b) položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na činnosti, které jsou v rámci programu podporovány (příloha č. 2 programu),

c) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu byl poskytnut úvěr,

d) v případě domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav  (viz příloha č. 1 programu), u kterých je  oprava prováděna změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření s energii, též zprávu o energetickém auditu a průkaz energetické náročnosti  budovy.

 

Zvýhodněná záruka za úvěr:
Příjemcům podpory lze také poskytnout zvýhodněnou záruku za úvěr (dále jen „záruka“) ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s..


Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat, rádi Vám s dotační problematikou pomůžeme.